Andere Twaalfhovens uit de 17e en 18e eeuw

Nog meer Twaalfhovens uit Nieuwkoop en Noorden

Huybert Dircksz Twaelfhoven
Als gezegd zijn niet alle gevonden Twaalfhovens te plaatsen in de genealogie. Zeker wanneer er slechts weinig gegevens beschikbaar zijn, dreigt het gevaar dat gelijknamige personen als één worden beschouwd, of - juist omgekeerd - een persoon gesplitst wordt in twee of meer.

In hoofdstuk II kwam onder Ve een Huybert Dircksz Twaelfhoven aan de orde van wie aangenomen mag worden dat hij vóór 15 december 1648 is overleden. Op die datum treden namelijk zijn broer Cornelis en een broer van zijn vrouw op als voogden van zijn kinderen. Zij verkopen een stuk land van Huybert en zijn vrouw. Ruim twee jaar later verkoopt Cornelis in die kwaliteit ook het ouderlijk huis van de kinderen.1

Een andere Huybert Dircksz Twaelfhoven is actief in het Noordeinde van Nieuwkoop, waar hij percelen land koopt en verkoopt in 1648 en 1652, en een huis, erf en schuur verkoopt in 1653.2

Deze (of nog een derde) is in 1673 en 1674 baggerman te Nieuwkoop en wordt in een legger van de belasting op het gemaal over het lager kwartier van Rijnland, daterende van omstreeks 1680, genoemd als inwoner van Nieuwkoop of Noorden. Hij wordt gerekend tot de inwoners die arm zijn of van aalmoezen leven. Zijn huishouding telt vier personen.3 In kohieren van het zout, zeep, heren- en redemptiegeld (een belasting) van Nieuwkoop (vanaf 1681) wordt hij genoemd tot en met 1685, vanaf 1687 niet meer; 1686 ontbreekt.4

Huybert Gerritsz Twaelfhoven
In juni 1652 verkoopt Huybert Gerritsz Twaelfhoven, die gehuwd is met Aechgen Chielen, een dochter en mede erfgenaam van Michiel Cornelisz, aan zijn zwager Leendert Michielsz een perceel hooiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg. De koopsom wordt voldaan met een hypotheek van 500 gulden, die na tien jaar afgelost is en geroyeerd wordt met een kwitantie. Huybert Gerritsz Twaelfhoven tekent de kwitantie.5 In mei 1661 wordt een perceel land verkocht in de Noordse buurt dat ten westen grenst aan land van Huybert Gerritsz Twaelfhoven.6 Het zuidelijke deel van Noorden behoorde tot het ambacht Nieuwkoop en Noorden, het noordelijke deel, de Noordse buurt, tot het ambacht Zevenhoven en Noorden.

In mei 1675 verkopen de erfgenamen van Crijntje Chielen, onder wie Aechgie Chielen die getrouwd is met Huybert Gerritsz, een henneptuin en een perceel weiland in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg.7

In de legger van het gemaal circa 1680 wordt onder het ambacht Zevenhoven en Noorden Huybert Gerritsz Twaelfhoven geboekt. Hij hoort onder de klasse van arbeiders, onvermogenden en armen en woont alleen.8 Of het om dezelfde persoon gaat is onzeker.

Gerrit Huybertsz Twaelfhoven
De legger van de belasting op het gemaal van omstreeks 1680 vermeldt ook Gerrit Huybertsz Twaelfhoven. Hij woont in het ambacht Zevenhoven en Noorden, behoort tot de belastingklasse van kleine getaxeerden en verdient de kost met baggeren en bouwen. Baggeren wil zeggen dat hij veen opbaggert uit de sloten, het op land te drogen legt en er vervolgens turf van snijdt; bouwen betekent dat hij land- of tuinbouw bedrijft, alles blijkbaar op kleine schaal. Zijn huishouden telt twee personen.9

Hij kan identiek zijn aan Gerrit Huybertsz Twaelfhoven die op 18 oktober 1637 te Nieuwkoop gedoopt werd als zoon van Huybert Dircksz Twaelfhoven en Marretje Gerritsdr (zie hoofdstuk II onder Ve-4). (foto 3.2- 3.4)

Leendert Gerritsz Twaelfhoven
Leendert Gertsz Twaelfhoven en zijn vrouw Crijntgen Cornelis Theusdr Crijger verkopen in november 1660 hun derdedeel in een huis en erf en 3½ morgen weiland in het Zuideinde van Nieuwkoop aan haar zuster en zwager.10

Zij wonen omstreeks 1680 in het ambacht Zevenhoven en Noorden en worden gerekend tot de belastingklasse van arbeiders, onvermogenden en armen. Hun huishouden telt 3½ (!) personen.11 Leenderts schoonmoeder Trijntgen Willems is een zuster van Gooltgen Willems, die de schoonmoeder was van bovengenoemde Huybert Gerritsz Twaelfhoven uit 1675.12 Leenderts tweede echtgenote, vermeld in 1704, heet Erckgen Thonisdr, weduwe van zekere Roel.13 Leendert overlijdt omstreeks augustus 1703. Zijn boedel is met veel schulden bezwaard. Hij laat uit zijn eerste huwelijk twee kinderen na, uit het tweede één.14

Zijn zoon Gerrit weet zijn positie te verbeteren en is in 1686 boer op 23 morgen land onder Kockengen en Gerverskop, waarvan 2½ morgen in eigendom en de rest in pacht.15 Van 1711 tot 1713 is hij schepen van het gerecht Kockengen Lockhorst. Hij overlijdt tussen 2 december 1713 en januari 1718. Zijn huwelijk met Neeltje Gijsbertsdr van Grootenhuys, boerendochter uit Gerverskop, blijft kinderloos. Zij overlijdt tussen februari 1702 en november 1714.

De tweede zoon, Willem, overlijdt vóór november 1703. De naam van zijn echtgenote is niet bekend. Zij laten een dochter na, Crijntje, die overlijdt op 29 mei 1756 en drie dagen later te Noorden wordt begraven op kosten van de Roomse armen aldaar. Leenderts dochter uit het tweede huwelijk, Trijntje, is in 1718 mede erfgenaam van haar halfbroer Gerrit.16

Cornelis Gerritsz Twaelfhoven

Cornelis Gerritsz Twaelfhoven, jongman, en Maria Heyndricksdr Dwarsvelt, jongedochter, maken op 8 febr. 1667 huwelijkse voorwaarden bij notaris A. Costerus te Woerden. Zij wordt bijgestaan door haar neef Elbert Heyndricksz Dwarsvelt en door Leendert Pietersz Spruyt. Hij brengt 1500 gulden in, zij 750. Indien één van beiden binnen drie jaar na het huwelijk overlijdt, zullen de ingebrachte goederen moeten terugkeren naar de zijde vanwaar zij komen. Als de bruidegom als eerste overlijdt krijgt de bruid uit zijn nalatenschap een bedrag van 300 gulden als douairie. Winst tijdens het huwelijk zal gelijkelijk worden verdeeld, verliezen zullen voor 2/3 deel door de bruidegom worden gedragen.17

Maria Dwarsvelt overleed het eerst, waarna Cornelis hertrouwde met Matjen Aelbersdr Verhoef. Vervolgens overleed Cornelis, waarna Matjen Verhoef op 19 november 1674 te Nieuwkoop (gerecht) hertrouwde met Pieter Gijsbertsz Griffioen, jongman van Noorden.

Cornelis en Dirck Gerritsz Twaelfhoven

In het kohier van het familiegeld, geheven te Zevenhoven in 1674, worden deze beiden aangeslagen.18

Cornelis Jansz Twaelfhoven

Jacob Fransz van Geenland te Woerden verkoopt in augustus 1657 aan Cornelis Jansz Twaelfhoven te Noorden ‘seecker jacht schuijt met luycken ende denningen mitsgaders alle zijn gewant van seijll, treyll, touwen, mast, spriet ende alle sijn toebehorende vaertuych’, zoals de jaagschuit tot dusverre door de koper is gebruikt. De koopsom bedraagt 125 gulden waarvan 25 gulden voor mei 1658 dient te worden betaald en de rest in halfjaarlijkse termijnen tegen een rente van 5%. Cornelis tekent met een merk.19

Grietje Jansdr Twaelfhoven

Grietje Jansdr Twaelfhoven, jongedochter van Nieuwkoop, tr. Nieuwkoop (gerecht) 12 dec. 1679 Jan Ariensz Goetknegt, jongman van Nieuwkoop; hij hertr. Nieuwkoop (gerecht) 27 okt. 1682 Neeltje Gerritsdr, jongedochter van Zevenhoven

Anne Gijsen Twaelfhoven

Op 17 februari 1709 wordt in Leimuiden een kind gedoopt, (geref.), genaamd Immtje Heijndricksdr, met als (waarschijnlijk ongehuwde) moeder Anne Gijsen Twaalfhoven. De moeder zou dus een Gijs Twaelfhoven tot vader moeten hebben. Tot nu toe is één Gijsbert Twaalfhoven bekend, uit het tweede huwelijk van Huybert Dircksz Twaelfhoven te Nieuwkoop (Va), met Annetje Gijsen. Deze Gijsbert werd op 26 november 1645 gereformeerd gedoopt te Nieuwkoop.

Aart Huybertsz Twaelfhoven

De pachter van de impost over het klein zegel legt op 3 december 1704 een verklaring af bij een notaris te Utrecht, betreffende een besluit van de Staten van Utrecht d.d. 28 november inzake vier veenmolens, dat in het voordeel is van Aart Huybertsz Twaelfhoven en in het nadeel van de comparant, Nicolaas van Wijk.20

Gerrit Huybertsz Twaelfhoven

De woonplaats van deze Gerrit Huybertsz Twaelfhoven is niet bekend, maar waarschijnlijk woonde hij dicht bij Wilnis, bijvoorbeeld in Noorden. Van 1717 tot en met 1730 werd hij aangeslagen in de dorpslasten van Wilnis. Niet als inwoner, maar als eigenaar of gebruiker van 2 morgen 377 roeden land aldaar. Mogelijk werd hij ook in voorafgaande en volgende jaren aangeslagen, maar door het ontbreken van de kohieren uit de jaren 1698 t/m 1716 en 1731 t/m 1747 is dat niet meer na te gaan.


[ photo: 3.2 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.2
[ photo: 3.3 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.3
[ photo: 3.4 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 3.4

Voetnoten

1RA Nieuwkoop nr. 64 fol. 134v, 15-12-1648 en nr. 65 fol. 12v, 21-3-1651.
2RA Nieuwkoop nr. 64 fol. 68v, 21-3-1648 en fol. 88v, 6-7-1648, nr. 65 fol. 72v, 4-1-1652 en fol. 98v, 22-3-1652 en fol. 218v, 2-4-1653.
3SARM, toegang 162.1.01 nr. 126 fol. 206v.
4Ambacht Nieuwkoop en Noorden nrs. 119, 119A, 119B.
5RA Nieuwkoop nr. 65, 8-6-1652.
6RA Zevenhoven 1 fol. 37v-38v, 26-5-1661.
7RA Nieuwkoop nr. 68 fol. 65v, 16-5-1675.
8SARM, Toegang 162.1.01 nr. 128 fol. 168.
9SARM, Toegang 162.1.01 nr. 128 fol. 158v.
10RA Nieuwkoop nr. 65, 7-11-1660.
11SARM, Toegang 162.1.01 nr. 128 fol. 168.
12RA Nieuwkoop nr. 66 fol. 180v, 7-10-1680.
13RA Zevenhoven nr. 6 fol. 1v, 16-1-1704.
14RHC Vecht en Venen te Breukelen (RHCVV), Not. Kockengen nr. 939, 19-11-1703.
15HUA, Fin. instellingen landsheer en Staten nr. 1675.
16HUA, Dorpsgerecht Kockengen Lockhorst nr. 1015.
17RHCRL, Not. Woerden nr. 8508 akte 129, 8-2-1667.
18SARM, xxx
19Not. Woerden nr. 8519 akte 10, 20-8-1657.
20HUA, Not. U125a1 akte 178.

Index