[ photo: 7.49 | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Staak Nicolaas (Utrecht, Den Haag, Amsterdam)

7.6 Tak constant h.

XIId. Constant Hendrikus Twaalfhoven, geb. Utrecht 14 juli 1883, mededirecteur Verenigde Kleedingmagazijnen N.V. Amsterdam, † Maria paviljoen Amsterdam 11 mei 1930, tr. Amersfoort 19 juni 1917 Maria Lambertha Johanna Albertina Vermolen, geb. Amersfoort 30 juni 1890, † Utrecht 11 dec. 1952, dr. van Cornelis Michael Vermolen en Bertha Maria Cornelia de Jong. (foto’s 7.49, 7.50)

Hij was commissaris van de N.V. Spaarkas voor beleggingen in R.K. Kerkelijke Leningen te Utrecht, medeoprichter en thesaurier van het dagelijks bestuur van de Stichting Katholieke Radio Omroep, president-commissaris van de N.V. Hollandsche Crediet Maatschappij van 1926 te Amsterdam, commissaris van de Vereenigde Venco- en Weekfabrieken, hoofd accountantsdienst van het Centraal Beheer van Vroom & Dreesmann N.V., ridder in de Orde van de H. Gregorius de Grote. (foto 7.51, 7.52)

Uit dit huwelijk:

 1. mr. Bertha Cornelia Maria Josepha Twaalfhoven, geb. Rotterdam 19 maart 1918, lerares R.K. school voor maatschappelijk werk Amsterdam (1944- 1945), coördinerend inspectrice voor huishoud-en nijverheidsonderwijs (1964-1973), † Bunnik 4 aug. 1993.

  Zij doceerde in de oorlogsjaren aan de school voor maatschappelijk werk. In 1945 werd zij staflid van het meisjesjeugdwerk in het bisdom Utrecht en diocesaan commisaresse van de Katholieke Gidsen Beweging (katholieke padvinderij voor meisjes). In hetzelfde jaar werd zij landelijk hoofdcommissaresse, nadat mede door haar toedoen het landelijk verband tot stand was gekomen. Voorts was zij (vice-)presidente van het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk (1947-1964) en vicevoorzitter van de Katholieke Jeugdraad, gemeenteraadslid Utrecht (KVP) en lid van het curatorium van de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht (1977-1986). Zij was Officier in de Orde van Oranje Nassau.6(foto 7.53)

 2. drs. Wilhelmina Catharina Maria Twaalfhoven, geb. Amsterdam 29 juni 1923,psychologe, oprichtster Han Fortmann Centrum voor bewustwording en religiositeit te Nijmegen (1979), † Nijmegen 3 jan. 2000, tr. Utrecht 8 sept. 1949 prof.dr. Antonius Johannes Henricus Vendrik, geb. Maarssen 10 oct. 1918, hoogleraar medische fysica Katholieke Universiteit Nijmegen, vicevoorzitter van de organisatie voor Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek, † Nijmegen 17 nov. 1997, zn. van Cornelis Martinus Vendrik en Cornelia Maria Josepha van Wensen.7

  Uit dit huwelijk:
  1. drs. Martinus Cornelis Maria Vendrik, geb. Utrecht 10 juni 1950, univ. docent algemene economie Universiteit Maastricht, tr. Leiden 25 aug. 1989 Hilda Henriëtte Mertens, geb. Vlaardingen 26 juli 1955, beleidsmedewerker jeugd-en gezinsbeleid gemeente Sittard-Geleen.
  2. Maria Constantia Wilhelmina Vendrik, geb. Utrecht 15 dec. 1951, maatschappelijk werkster.
  3. Constant Maria Jozef Vendrik, geb. Utrecht 31 dec. 1953, † Utrecht 24 maart 1954.
  4. Antonius Johannes Maria Vendrik, geb. Nijmegen 13 maart 1955, tr. Amsterdam 9 april 1992 (gesch.) Alida Andrea Koeleman, geb. Groningen 17 juni 1954.
  5. drs. Albertus Constant Maria Vendrik, geb. Nijmegen 1 juli 1957, kinder-en jeugdpsycholoog te Beuningen, tr. Beek - Ubbergen 28 mei 1993 Maria Wilhelmina Henrica Weekers, geb. Weert 2 juli 1958, oefentherapeute te Beuningen.
  6. drs. Cornelis Constant Maria Vendrik, geb. Nijmegen 13 jan. 1963, politicoloog, lid Tweede Kamer 1998-2010 (GroenLinks), lid Algemene Rekenkamer 2011, relatie met Yvonne van der Meulen, resp. Natasja van den Berg.
 3. mr. Franciscus Theodorus Nicolaas Cornelis Twaalfhoven, geb. Amsterdam 16 april 1926, jurist, docent maatschappijleer, † Amstelveen 26 nov. 1985, tr. Amsterdam 19 juli 1957 Paula Jacoba Maria Born, geb. Den Haag 13 maart 1923, † Amstelveen 14 oct. 1965, dr. van Josef Petrus Johannes Born en Antonia Bernarda Koets. (foto 7.54)

  Uit dit huwelijk:
  1. drs. Anita Elisabeth Maria Twaalfhoven, geb. Amsterdam 12 aug. 1958, freelance journaliste (o.a. dagblad Trouw en theatervakblad TM), hoofdredacteur van het tijdschrift Boekman inzake kunst en beleid (uitgave Boekman stichting), tr. Mantua (Italië) 14 juli 1992 Alberto Marchi, geb. Bagnolo San Vito (Italië) 7 oct. 1960, pedagogisch begeleider, zn. van Thalmaso en Gabriela Marchi.

   Uit dit huwelijk:
   1. aa. Mischa Andrea Francesco Marchi, geb. Amsterdam 16 dec. 1991.
  2. mr. Pieter Constant Jozef Twaalfhoven, geb. Amsterdam 19 jan. 1962, advocaat, tr. 1e Amsterdam 26 april 1991 (gesch.) Karin Koppedraayer, geb. Amsterdam 18 sept. 1958, juriste, werkzaam bij gemeente Landsmeer, dr. van Jan Koppedraayer en Anna Maas, tr. 2e Amsterdam 2 oct. 2004 Cybéle M. Boon, geb. Den Haag 31 juli 1966, advocaat, dr. van Gerard H. Boon en W.Else Peters.

   Uit het eerste huwelijk:
   1. ba. Linda Pauline Twaalfhoven, geb. Amsterdam 3 sept. 1991.
   2. bb. Mark Jan Twaalfhoven, geb. Amsterdam 30 mei 1993.

    Uit het tweede huwelijk:
   3. bc. Levi Alexander Twaalfhoven, geb. Amstelveen 16 mei 2000.
   4. bd. Jara Elisabeth Twaalfhoven, geb. Amstelveen 27 oct. 2001. (foto 7.55, 7.56)
[ photo: 7.50 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.50
[ photo: 7.51 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.51
[ photo: 7.52 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.52
[ photo: 7.53 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.53
[ photo: 7.54 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.54
[ photo: 7.55 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.55
[ photo: 7.56 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.56
[ photo: 7.57 | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 7.57

Voetnoten

6Zie voor Beb Twaalfhoven: Marjet Derks, ‘Voor de jeugd in kerk en samen leving’, Beb Twaalfhoven (1918) en het Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk, in: Marjet Derks, Catharina Halkes, Annelies van Heijst (red.), Roomse Dochters: Katholieke Vrouwen en hun beweging, Baarn 1992, pp. 281-308, 361.
7Zie voor een samenvatting van haar gedachten: Wil Vendrik-Twaalfhoven, O, Oude vijver-Geaarde Spiritualiteit. Nijmegen, 1999HFST_

Index