[ photo: Ten Geleide | Stichting Familie Twaalfhoven ]

Ten geleide

‘Er staat geen steen langs de weg, die niet door een verwant is opgericht’. Zo luidt een oude spreuk uit de Noorse mythologie. Voor u ligt:

Uit het Groene Hart Getogen, Zes Eeuwen Twaalfhoven Saga

Het bevat de genealogie van hen die afstammen van Dirck Gerritsz Twaelffhoven, boer in de Meijepolder bij Bodegraven, vermeld vanaf 1483, overleden in 1513. Zijn vermoedelijke voorgeslacht woonde in de nabijgelegen parochie Kamerik. Alle personen met de naam Twaalfhoven, die thans in leven zijn, stammen waarschijnlijk van hem af. Er is naar gestreefd om eveneens informatie op te nemen over de gezinnen van vrouwelijke Twaalfhovens sinds 1800.

Nu het definitieve Twaalfhoven-boek er is, willen wij met ere hen noemen, die de fundamenten ervoor legden. De eerste is de genealoog Nico Plomp, die omstreeks 1975 de opdracht van Bert Twaalfhoven uitvoerde om zijn voorouders in kaart te brengen. Dat leidde tot een uitvoerig onderzoek naar de Twaalfhovens in de periode 1450-1700, waarover een rapport verscheen. Vervolgopdrachten leidden tot twee interne publicaties: Bouwstoffen voor de genealogie Twaalfhoven door E.Th.R. Unger en N. Plomp (2004) en Nico Plomp, Twaalfhoven, een voorlopig onderzoek van gegevens uit de veertiende tot de zeventiende eeuw (2004). (foto 0.1).

Onafhankelijk van Nico Plomp willen wij ook noemen Chris A. van Eerden, die in de jaren tachtig het plan opvatte om een zelfstandig genealogisch onderzoek naar de familie van zijn moeder op te zetten. Dit resulteerde in een publicatie van zijn hand, onder de titel Genealogie van de familie Twaalfhoven in Nederland. Herkomst, spreiding, vermeldingen in de archieven, 20 maart 1997. Hij deed hiervoor uitvoerig onderzoek in de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister vanaf 1811, in de Doop-, Trouw en Begraafboeken vanaf 1700, en door navraag onder familieleden. In maart 2009 publiceerde hij op internet een aangevulde en bijgewerkte versie hiervan. Zonder zijn arbeid en inzet had de nu voorliggende versie niet kunnen verschijnen. (foto 0.2).

In 2008 besloot de Stichting Genealogie Twaalfhoven, op basis van bovengenoemde publicaties, volgens een nieuw formaat te komen tot een geïntegreerde genealogie van de familie Twaalfhoven. Daartoe is veel aanvullend archiefonderzoek gedaan, alsmede schriftelijke en telefonische navraag onder familieleden. Het oude formaat (1997, 2009) verliep volgens een generatiemodel, dit nieuwe formaat (2011) volgens een clustermodel met staken en (sub)takken, dat meer gebruikelijk en toegangkelijker is. Deze toegangkelijkheid wordt ondersteund door geneagrammen, de vormgeving van de teksten en foto’s, alsmede door de registers over de vijf staken, zodat men gemakkelijk de weg kan vinden naar eigen familie.

De voortgang van het onderzoek werd halfjaarlijks besproken in een beraad, waarin uiteindelijk zitting hadden: Bert Twaalfhoven, Pieter Twaalfhoven, Anita Twaalfhoven, Dirk Kuiper, Bart Twaalfhoven, Hans Twaalfhoven, Ron Twaalfhoven, Carien Twaalfhoven, Merlijn Twaalfhoven, Mike Twaalfhoven, Nico Plomp en Punto Bawono. De familieband werd tevens onderhouden door de familiedagen van 19 september 2004, 8 november 2009 en 13 november 2011 te Bodegraven. Anita Twaalfhoven voerde de redactie van de Nieuwsbrief voor de familie Twaalfhoven, die nu vijfmaal verschenen is. Amnon Hoppe droeg op vakkundige wijze zorg voor het scannen van fotomateriaal.

Met betrekking tot de verschillende hoofdstukken kan het volgende opgemerkt worden. De hoofdstukken I (voorgeschiedenis) en II (de oudste zeven generaties) berusten op onderzoek van Nico Plomp en E.Th.R. Unger, en zijn van de hand van Nico Plomp.. De hoofdstukken III en IV, over de takken te Mijdrecht-Wilnis, Nieuwkoop en Zwammerdam-Bodegraven, in de periode 1700 - 1800/1850, berusten op onderzoek van en zijn eveneens van de hand van Nico Plomp.

De tweede helft van het boek (de hoofdstukken V-IX) is gewijd aan de vijf staken, waarin de familie sinds de periode 1800/1850 - heden uitwaaierde, en waaruit thans vele afstammelingen afkomstig zijn. Vele familieleden verschaften informatie en foto’s. Voor de staak Otto (Uitgeest) willen wij speciaal vermelden wijlen Peter H. Twaalfhoven, Wim M. Twaalfhoven en Theresia F.A.M. Kamp. Voor de staak Jan (Mijdrecht-Wilnis) Hans Twaalfhoven die veel familiebezoeken aflegde. Voor de staak Nicolaas (Utrecht-Den Haag-Amsterdam) wijlen Fred Bonsen, Wim F.M. en Addy Twaalfhoven, Anneke en Frits van der Kolk, wijlen Dorus Hermsen, Dorothea Lans-Lohman, Frans Lohman en Anita Twaalfhoven. Voor de staak Cornelis (Bodegraven) Carien Twaalfhoven, Marieke Twaalfhoven, en Rita Purdy-Twaalfhoven (Nieuw-Zeeland). En voor de staak Joost (Nieuwkoop-Rotterdam) Johan Twaalfhoven, Ron Twaalfhoven, Leo C. Twaalfhoven, en Lydia Blom. En natuurlijk de vele andere leden van de familie, die informatie en foto’s verschaften.

Wij zijn twee personen zeer erkentelijk met betrekking tot de gehele productie van dit boek: de heer Punto Bawono, die sinds 2007 op consciëntieuze en meedenkende wijze dertien versies van de tekst verzorgde, en de heer Dick Latul, die zorg droeg voor de zeer fraaie en inhoudelijk verantwoorde vormgeving van het boek. Zij hebben zich ontwikkeld tot ware Twaalfhovenkenners. Yellie Alkema hielp ons op actieve wijze met het e-mailverkeer over de tekst.

De begeleiding/eindredactie van deze publicatie werd verzorgd door dr. Dirk Th. Kuiper. Aanvullingen en correcties kunnen worden gezonden naar: researcher@efer.eu. Wij willen hier apart noemen dat het boek aantal blanco pagina’s bevat, zodat de families zelf veranderingen in de komende jaren kunnen aanvullen, zowel met tekst als met foto’s.

Tenslotte: de titel van het boek. De familie Twaalfhoven heeft als bakermat het Groene Hart van Holland en Utrecht. Zij zijn met name geboren en getogen in de (veen) polders rondom Kamerik, Zwammerdam, en Bodegraven. Ondanks hun honkvastheid zijn sommige takken ook ‘uitgetogen’, naar Wilnis en Mijdrecht, Uitgeest, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Brabant, Limburg, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Samen vormen zij in hun wederwaardigheden en verhalen Zes Eeuwen Twaalfhoven Saga.

september 2011


Bert W.M. Twaalfhoven
Hilversum

Dirk Th. Kuiper
Amsterdam

[ photo: Nico Plomp | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.1
[ photo: Chris A. van Eerden | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.2
[ photo: Twaalhoven foto 03A | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.3A
[ photo: Punto Bawone | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.3
[ photo: Dick Latul | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.4
[ photo: Bert W. M. Twaalfhoven | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.5
[ photo: Dirk Th. Kuiper | Stichting Familie Twaalfhoven ]
Foto 0.6

Index